Účetní versus daňový poradce

Publikováno 02.03.2022

Daňový poradce je tím nejpovolanějším odborníkem na problematiku daní.

Nejeden začínající účetní má při vstupu do první práce velké plány, jak se po získání praxe osamostatní, povede na svou odpovědnost účetnictví několika klientům a bude se mít skvěle. Praxe však mnohdy ukazuje, že to není zdaleka tak jednoduché.

Postavení účetního

Účetní je specialista na vedení účetnictví. Jeho úkolem je komplexní vedení účetnictví v průběhu účetního období pro klienta či svého zaměstnavatele takovým způsobem a v souladu s platnými právními předpisy, aby na jeho konci bylo možné sestavit přiznání k dani z příjmů právnických či fyzických osob.

Účetní zpracovává podklady k daňovému přiznání, pod kterým ale není podepsán, a tudíž za zpracování daňového přiznání nenese formálně odpovědnost. Sluší se říci, že řada účetních má po několika letech až desetiletích své praxe takové znalosti, s nimiž možná mnohdy strčí do kapsy nejednoho začínajícího daňového poradce. To ale nemění nic na tom, že tzv. kulaté razítko, které je pro vykonávání činnosti daňového poradce stěžejní, to nenahradí.

Pokud hledáte kvalitního účetního, zajímejte se především o délku praxe, reference a dosažené vzdělání. Určitou zárukou je například vzdělání v systému certifikace účetních, kde je možné dosáhnout úrovně „Certifikovaný účetní“ nebo „Účetní expert“. Zkoušky nejsou jednoduché a příprava na ně trvá delší dobu.

Účetní (na rozdíl od daňového poradce) není povinen mít uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu (viz níže). Pokud se ale rozhodne vést klientům účetnictví jako OSVČ, tzn. na vlastní odpovědnost, určitě je vhodné si takové pojištění zřídit. Protože škody, které svým nesprávným rozhodnutím může společnosti způsobit, mohou být vysoké. A chyby se prostě čas od času stávají.

Současný právní řád však nestanovuje pro činnost účetních a účetních poradců povinnost sjednat pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám.

Stále ale platí, že i kdyby měl účetní uzavřené pojištění odpovědnosti, netýká se toto pojištění chyb v daňovém přiznání. Účetní totiž i přes uzavřenou pojistku nemá oprávnění daňové přiznání zpracovávat.

V praxi to mnohdy bývá tak, že účetní má takové znalosti, že mu daňový poradce či společnost, jíž účetnictví zpracovává, svěří i samotnou tvorbu daňového přiznání. Je to přeci jen i úspora času. Konečný podpis na přiznání ale patří oprávněnému daňovému poradci.

Z textu výše můžeme snadno odvodit, že je v zájmu každé účetní jednotky využívat služeb daňového poradce, ať již vlastního, či najatého. Pak je žádoucí, aby s ním úzce spolupracovala i účetní (v roli zaměstnance nebo externí). Podstatně se tím může snížit riziko chyb. A také účetní bude mít klidnější spaní, pokud bude mít možnost s někým konzultovat případné nejasnosti. Pokud daňové přiznání nezpracuje daňový poradce, nejde případné pochybení za ním, ale za příslušnou společností.

Postavení daňového poradce

Daňový poradce je jedním z nejdůležitějších subjektů pro nejednu společnost. Jeho postavení je v podstatě srovnatelné například s firemním právníkem. I on umí vytáhnout společnost z pořádné šlamastyky, dojde-li tzv. na lámání chleba.

Daňový poradce chrání práva a zájmy svého klienta a v jeho prospěch musí uplatnit vše, co podle svého přesvědčení a pokynů klienta považuje za prospěšné, samozřejmě je-li to v souladu s právem. Druhou stranou mince pak je, že odpovídá klientovi i za případnou škodu, kterou mu způsobí on, jeho zástupce nebo pracovník. Takovým případem je situace, kdy finanční úřad při daňové kontrole zjistí pochybení a doměří daň.

Prokáže-li daňový poradce, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, jsou případy, kdy je této objektivní odpovědnosti zbaven. To se ale v dané situaci prokazuje jen velmi obtížně. Může jít např. o situace, kdy dodané podklady neodpovídají skutečnosti, nebo jsou podklady pro daňové přiznání zfalšované.

Daňový poradce je tím nejpovolanějším odborníkem na problematiku daní. Kromě závěrečného sestavení daňového přiznání může společnosti pomoci s daňovou optimalizací, což je snaha minimalizovat daň z příjmů v souladu s platnými právními předpisy.

Zkoušky na daňového poradce jsou velice náročné a neúspěšnost je vysoká, podle údajů Komory daňových poradců ČR je úspěšně zvládne necelá třetina uchazečů. Teprve po úspěšném složení zkoušek je uchazeč zapsán do seznamu daňových poradců, které sdružuje Komora daňových poradců ČR, a může začít vykonávat tuto profesi.

Pojištění daňového poradce

Daňový poradce je na rozdíl od účetního povinen před zahájením výkonu daňového poradenství uzavřít smlouvu o pojištění profesní odpovědnosti za škodu. Tuto povinnost mu ukládá zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky.

Při výkonu své činnosti totiž často může vzniknout finanční škoda až v řádech milionů korun, a proto ani samotné pojištění není levnou záležitostí. Aktuální ceny na trhu se pohybují v řádech desetitisíců za jeden kalendářní rok. Díky tomuto pojištění však může daňový poradce klidně spát, pojistné částky v tomto pojištění jdou do desítek milionů.

Komora daňových poradců ČR umožňuje svým členům připojit se k rámcovému pojištění, jež má uzavřené, nebo si může daňový poradce sjednat pojištění individuálně u jakékoliv pojišťovny na tuzemském trhu.

Pravomocí Komory je také každoroční kontrola platnosti pojištění profesní odpovědnosti všech daňových poradců. Daňový poradce dokládá obvykle doklad o úhradě pojištění a pojistný list. Pokud tak neučiní, může mu Komora dokonce pozastavit výkon daňového poradenství, a to až do doby, než doloží uzavření pojistky a její platnost.


Zdroj: Portal.pohoda.cz, 2.3.2022 00:00