Témata a komentáře

Berňáky u kompenzačních bonusů opět porušují zákon, neoprávněně zastavují řízení

Publikováno 04.03.2022
Autor: Ing. Tomáš Hajdušek

Přestože už to vypadalo, že finanční správa začala u kompenzačních bonusů dodržovat zákon, opak je pravdou.

Stále dochází k případům, kdy finanční úřad po neformální komunikaci usoudí, že podnikatel nesplnil hmotněprávní podmínky a že na bonus nárok nemá a s odkazem na daňový řád řízení zastaví s tím, že šlo o právně nepřípustnou žádost. Podle odborníků je tento postup v příkrém rozporu se zákonem.

Už za 1. bonusové období úřady porušovaly zákon

Jak server Podnikatel.cz informoval už v lednu, finanční úřady při zpracování žádostí za první bonusové období porušovaly zákon. Úředníci místo rychlého vyplacení bonusu, jak jim stanovuje zákon, začali podnikatele “kádrovat”, že podle jejich názorů nebyli opatřeními nijak dotčeni a aby doložili, že na bonus mají nárok.

Místo oficiálních zákonných postupů navíc finanční úřady kontaktovaly podnikatele neformálně e-mailem či telefonem, a dokonce stanovovaly lhůty, dokdy má požadované věci doložit. Když dotyčný na neformální výzvu nijak nereagoval, finanční úřad odmítl kompenzační bonus vyplatit a vydal rozhodnutí o zastavení řízení. Objevily se dokonce případy, kdy finanční úřad tlačil na podnikatele, aby sami svoji žádost stáhli. Všechny tyto věci byly podle odborníků nezákonné.

Na chování finanční správy u kompenzačního bonusu byly problematické i další věci. Mezi nezákonné totiž patřil i postup, který úřady aplikovaly už při zpracovávání žádostí o druhý kompenzační bonus za podzim 2020 a v prvních týdnech roku 2021, kdy odmítaly bonus vyplatit, dokud neprověří, zda má podnikatel na bonus skutečně nárok.

Bonus musí být vyplacen bezodkladně, určil soud

Už v květnu 2021 totiž plzeňský soud potvrdil, že platí princip samovyměření a úřady tak musí bonus vyplatit bezodkladně po podání bezvadné žádosti a teprve poté mohou prověřovat, zda podnikatel měl na bonus skutečně nárok. Postup finanční správy, která v některých případech týdny zkoumala nárok a handrkovala se s podnikateli, aniž by jim bonus vyplatila, tak podle rozsudku soudu není v souladu se zákonem.

Finanční správa nicméně proti rozsudku podala kasační stížnost, o které zatím nebylo rozhodnuto. Generální finanční ředitelství rozsudek krajského soudu samozřejmě vnímá jako závazný v individuálním řešeném případě a jako takový jej respektuje, jakkoli se neztotožňuje se závěry krajského soudu v něm obsaženými a nepovažuje jej ani plošně za výhodný pro subjekty kompenzačního bonusu, komentovala rozsudek Klára Křehlová, mluvčí Generálního finančního ředitelství (GFŘ).

Finanční správa bude mít nové vedení

Proti nezákonnému postupu berňáků se zvedla vlna protestů i ze strany podnikatelských asociací, jako je Hospodářská komora ČR, Komora daňových poradců ČR, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Vydaly společné prohlášení, ve kterém žádaly vedení finanční správy i ministerstva financí, aby se neprodleně zabývala nezákonným chováním úřadů u vyhodnocování žádostí o kompenzační bonus a sjednala urychlenou nápravu.

Krátce po zveřejnění informací ohledně nezákonných postupů úřadů rezignovala šéfka finanční správy Tatjana Richterová.

Finanční úřady opět nezákonně zastavují řízení

Po zveřejnění kauzy se zdálo, že došlo k obratu, jelikož berňáky začaly kompenzační bonus obratem vyplácet. Bonus navíc dostali i podnikatelé, kterým předtím úřady odmítaly bonus vyplatit. Samotné Generální finanční ředitelství sice odmítalo, že by nějak změnilo metodiku, podle informací serveru Podnikatel.cz však ke změně přístupu skutečně došlo. Jak se však nyní ukazuje, změna výkladového stanoviska k metodice neměla dlouhého trvání a i u vyhodnocování žádostí za druhé bonusové období dochází ze strany finančních úřadů k porušování zákona.

Server Podnikatel.cz má opět k dispozici rozhodnutí finančního úřadu, které zastavilo řízení po neformální komunikaci s odkazem na § 106 daňového řádu odst. 1 písm. b) s tím, že podle něj nemá podnikatel na bonus za druhé kompenzační období nárok. Zmíněné ustanovení ovšem umožňuje zastavit řízení jen z důvodu zjevné nepřípustnosti podání a nikoli pro domnělé nesplnění hmotněprávních podmínek. Pokud byste se například rozhodli, že podáte přiznání k dani ze vzduchu, vytvořili si přiznání a podali jej, finanční správa jej sice musí přijmout, následně řízení však zastaví z důvodu zjevné nepřípustnosti podání. Žádná daň ze vzduchu se totiž v ČR neplatí.

Jedná se zcela zjevně o nezákonný postup finanční správy, který hrubým způsobem porušuje práva poplatníků. Rozhodnutím o zastavení řízení podle § 106 odst. 1 písm. b) nelze v žádném případě rozhodnout o tom, že u poplatníka nebyly naplněny hmotně právní podmínky pro vznik nároku na kompenzační bonus. Podle daného ustanovení se zastavuje řízení výhradně z důvodu, že podání je zjevně právně nepřípustné. Což v tomto případě není, uvedl serveru Podnikatel.cz Tomáš Hajdušek, vedoucí sekce správy daní a poplatků Komory daňových poradců ČR.

Podle Tomáše Hajduška lze přezkoumat naplnění hmotněprávních podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus podle daňového řádu i podle zákona o kompenzačním bonusu pouze v rámci kontrolního postupu, tedy typicky v rámci daňové kontroly, případně v rámci postupu k odstranění pochybností.

Nejde o exces, tvrdí odborníci

S Tomášem Hajduškem souhlasí i senátor za ODS (a také daňový poradce) Tomáš Goláň. Tento postup zcela jistě v pořádku není a je v příkrém rozporu se zákonem. Podle tohoto ustanovení daňového řádu lze odmítat podání, která jsou zjevně právně nepřípustná. Žádost o vyplacení daňového bonusu je žádostí právně opodstatněnou, neboť je podána na základě zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022, takže se zcela logicky o zjevně právně nepřípustné podání nejedná, potvrdil serveru Podnikatel.cz Tomáš Goláň.

Jak doplnil dále Goláň, poplatník v příloze žádosti čestně prohlašuje, že splnil všechny podmínky, takže je finanční správa povinna buď toto podání přijmout a bonus vyplatit, v krajním případě zahájit prověřovací postupy dle daňového řádu a tam řádně tvrzení poplatníka vyvrátit. Současné postupy jsou tedy nezákonné a ukazují na zjevnou odbornou nedostatečnost pracovníků finanční správy. I zde je vidět, jak je finanční správa nastavena. Finanční správa má vyvrátit, resp. důvodně zpochybnit, že poplatník nemá pravdu, ona si ale vše ulehčuje zastrašováním poplatníků. Co se týče důkazního břemene, to žadatel unáší svým čestným prohlášením dle § 13 odst. 1 zákona o kompenzačním bonusu, takže důkazní břemeno je zcela na straně finanční správy, vysvětlil Goláň

Tomáš Hajdušek i Tomáš Goláň navíc potvrzují, že nejde o exces jednotlivého územního pracoviště, ale výkladové stanovisko GFŘ, které tímto způsobem úředníky instruuje. Po zveřejnění kauzy přitom, jak je uvedeno výše, mělo dojít ke změně přístupu. Na GFŘ k tomu proběhlo jednání, ale evidentně oddělení metodiky si z těch jednání nic nevzalo. Patrně chtějí škodit, co nejdéle to půjde. Ke změně, si myslím, dojde až s chystanou změnou ve vedení GFŘ, podotkl Tomáš Goláň.

Finanční správa nechce zveřejnit zápis k vyjasnění výkladu

Server Podnikatel.cz požádal finanční správu o vyjádření a o zaslání metodiky a výkladových stanovisek, podle kterých úřady u kompenzačních bonusů postupují. Základní metodika, která je stále účinná, je z 29. května 2020, tedy skoro dva roky stará. V roce 2020 navíc platily jiné podmínky pro výplatu kompenzačního bonusu. Jelikož všechny dosavadní zákony o kompenzačním bonusu měly v zásadě téměř totožnou procesní úpravu (vymezením hmotněprávních podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus se však lišily), lze obecně (až na nezbytné výjimky) i pro správu kompenzačního bonusu podle zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022 využít metodické pokyny upravující problematiku kompenzačních bonusů spravovaných podle jiných zákonů o kompenzačním bonusu, uvedla serveru Podnikatel.cz Klára Křehlová, mluvčí GFŘ.

Kromě zmíněné metodiky však existují i další výkladové postupy, o kterých hovoří daňoví experti a které finanční správa nechce zveřejnit. Klíčová byla v tomto ohledu videokonference mezi GFŘ a finančními úřady k vyjasnění výkladových stanovisek ke kompenzačnímu bonusu, která proběhla 13. ledna 2022. Server Podnikatel.cz požádal GFŘ o zaslání zápisu z této konference, to to ale odmítlo. Předmětný zápis obsahuje taktické informace. Z tohoto důvodu je určen k našemu internímu využití, tvrdí Klára Křehlová.

Odvolejte se, radí podnikatelům ministerstvo

Server Podnikatel.cz oslovil s žádostí o vyjádření i ministerstvo financí. To nezákonný postup finančních úřadů označilo za “hraniční”. Za vhodnější postup bychom považovali postoupit případ do formálního řízení, ve kterém by byl žadatel vyzván k odstranění pochybností úřadu. Dodáváme, že správce daně by měl v případě pochybností ze zákona jednoznačně postupovat ve prospěch žadatele, nikoliv proti němu. Pro případné zastavení řízení je přitom zapotřebí nalézt prokazatelné a zjevné skutečnosti hovořící proti nároku, nikoliv pouze neschopnost žadatele nalézt příčinnou souvislost s omezeními státu. Vhodnější možností se tak v uvedeném případě jeví bonus vyplatit a kontrolní postup zahájit až následně, domnívá se Tomáš Weiss, mluvčí ministerstva financí.

Žadatelům, kterým byla po neformální komunikaci s finančním úřadem žádost zamítnuta, doporučuje ministerstvo, aby se odvolali. Pokud žadatel s rozhodnutím o zastavení řízení nesouhlasí, má možnost se proti němu do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí odvolat. Následně se případem musí zabývat vyšší instance, a to buďto krajský finanční úřad nebo Odvolací finanční ředitelství, uzavřel Tomáš Weiss.


Zdroj: Podnikatel.cz, 04.03.2022 (06:01:00)