Témata a komentáře

Mohou si OSVČ paušální daň za rok 2021 zpětně rozmyslet? Nikoli, i když vlastně…

Publikováno 20.12.2021
Autor: Ing. Zuzana Rylová, Ph.D.

OSVČ, které platí paušální daň, si nemohou na konci roku jen tak usmyslet, že paušální režim zpětně zruší a vše zdaní standardním způsobem.

Může se ale stát, že poruší podmínky pro paušální režim. V takovém případě by se jim paušální režim ze zákona pro rok 2021 nepočítal a ony by “musely” podat přiznání a přehledy a vše klasicky zdanit. Pozor ale na zneužití práva, nesmí jít jen o účelový krok.

Paušální daň bude 5994 korun

Desítky tisíc OSVČ budou mít za sebou první rok v paušálním režimu, kdy místo jednotlivých záloh na sociální a zdravotní pojištění, případně na daň z příjmů, hradí státu jednu paušální částku. Kdo se rozhodne v paušálním režimu pokračovat i v roce 2022 a bude splňovat podmínky, nemusí nic řešit a stačí pouze v lednu změnit výši paušálního odvodu. Nově se bude platit 5994 korun místo stávajících 5469 korun.

Jak ukončit paušální režim na příští rok

Jestliže víte, že v roce 2022 přestanete splňovat podmínky paušálního režimu či se vám prostě už nevyplatí, můžete z něj dobrovolně vystoupit. Oznámení o dobrovolném vystoupení z paušálního režimu musíte v takovém případě podat do desátého dne příštího roku, tedy do 10. ledna 2022. Formulář najdete na stránkách finanční správy.

V tomto tiskopisu vyplňujete pouze to, ke konci kterého zdaňovacího období vystupujete. Není třeba uvádět žádné důvody. Dodávám, že použití tohoto formuláře není povinné a pokud vám tento formulář nevyhovuje, můžete napsat vlastní oznámení o dobrovolném vystoupení z paušálního režimu. Nezapomeňte přitom uvést veškeré své identifikační údaje, kalendářní rok, jehož uplynutím chcete paušální režim ukončit, a oznámení nezapomeňte podepsat, radí v poradně k paušální dani Tomáš Weiss, mluvčí ministerstva financí.

Dá se paušální režim rozmyslet zpětně?

Rovněž může nastat situace, že jste nyní zjistili, že pro vás paušální režim nakonec letos nebyl výhodný. Můžete si jej zpětně rozmyslet a pojistné a daně vyřešit za rok 2021 klasicky? „Pokud v paušálním režimu tento rok jste, nelze již dobrovolně zpětně vystoupit a bude Vám stanovena daň ve výši paušální daně. Nelze tedy již stanovit daň podle „standardní“ právní úpravy a nelze tak ani získat zpět žádné přeplatky“, komentoval v poradně Tomáš Weiss. Přestože to sice formálně nejde, existuje možnost, jak se zpětně z paušálu vyvázat. Dojde k tomu, pokud OSVČ ještě letos přestane splňovat podmínky pro paušální režim.

V zákoně jsou totiž určitá ustanovení, která, když OSVČ přestane splňovat, znamenají, že se jí za daný rok paušální režim “nepočítá” a ona musí standardně podat přiznání a přehledy. Jak upřesnila daňová poradkyně Kateřina Frýbová, podmínky se dají rozdělit do dvou skupin. Při obou vzniká povinnost vše zdanit standardně, u první skupiny však OSVČ v režimu paušální daně zůstává pro příští rok, u druhé pro ni paušální režim končí.

Kdy musíte místo paušální daně vše dodanit

Podnikatel, který vstoupil do režimu paušální daně, má povinnost rok 2021 podat daňové přiznání, přičemž pro následující rok nadále zůstává v režimu paušální daně, pokud u něj nastala některá z následujících situací:

 • V průběhu roku se podnikatel nechal zaměstnat na základě pracovní smlouvy, přičemž není rozhodná délka trvání pracovního poměru.
 • Podnikatel vykonával práci pro jiného zaměstnavatele na základě dohody o pracovní činnosti s odměnou převyšující 3500 Kč za měsíc.
 • Podnikatel uzavřel dohodu o provedení práce s odměnou nad 10 000 Kč za měsíc.
 • Podnikatel uzavřel dohodu o provedení práce s odměnou do 10 000 Kč za měsíc a zároveň podepsal prohlášení poplatníka u tohoto zaměstnavatele.
 • Podnikatel v průběhu roku realizoval příjem z pronájmu movitých či nemovitých věcí.

Podnikatel prodal majetek, ze kterého mu plynul příjem nad 15 000 Kč a zároveň se nejednalo o osvobozený příjem (nemovitosti, cenné papíry, bitcoin apod.). Příkladem může být příjem z prodeje movité věci, která v období 5 let před prodejem byla zahrnuta do obchodního majetku poplatníka. V tomto případě je ještě potřeba dbát na to, že pokud je tento příjem realizován mezi spojenými osobami, měl by odpovídat cenám obvyklým podle § 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů, doplnila serveru Podnikatel.cz Jana Stejskalová, daňová expertka ze společnosti Grinex.

Obdržel bezúplatný příjem (dar) převyšující 15 000 Kč a tento příjem není zároveň osvobozen (osvobozují se příjmy od příbuzných v přímé linii a od vybraných příbuzných v linii nepřímé, od osoby žijící ve společné domácnosti) a další ostatní příjmy dle § 10 zákona o daních z příjmů přesahující 15 tisíc Kč.

V případě, že u podnikatele dojde v průběhu roku k následujícím skutečnostem, vzniká mu rovněž povinnost podat daňové přiznání a zároveň podnikatel již není v režimu paušální daně ani pro následující daňová období. Pozor rovněž na to, že tuto skutečnost musíte oznámit správci daně do 15 dnů, odkdy nastala.

 • Výše příjmů podnikatele za daný rok překročila částku 1 000 000 Kč.
 • Podnikatel se stal dobrovolným nebo povinným plátcem DPH.
 • Podnikatel se stal společníkem veřejné obchodní společnosti.
 • Podnikatel se stal komplementářem komanditní společnosti.
 • Podnikatel přestal být daňovým rezidentem České republiky.
 • Podnikatel se stal účastníkem důchodového pojištění v jiném státě než je Česká republika.
 • Vůči podnikateli bylo zahájeno insolvenční řízení.


Pozor na zneužití práva

Pokud OSVČ nějakou z podmínek poruší a tím si zpětně paušální režim pro letošní rok zruší, měla by pamatovat na to, že nesmí jít o samovolný krok. Hrozí totiž zneužití práva. Na základě výše uvedených skutečností sice dochází k tomu, že je podnikatel pro rok 2021 povinen podat daňové přiznání a nevztahuje se na něj režim paušální daně, nicméně pokud by k těmto skutečnostem došlo pouze účelově s jediným cílem získání daňové výhody, mohl by takovýto postup být posouzen jako zneužití práva a k daňovým výhodám takto získaným by se nepřihlíželo, upozornila pro server Podnikatel.cz daňová poradkyně Kateřina Frýbová.

Podobně varuje i Zuzana Rylová, vedoucí Sekce daně z příjmů fyzických osob Komory daňových poradců ČR. Jediným důvodem nesmí být obejít zákon a vyhnout se paušální daní. Pokud by ale OSVČ usoudila, že se ji nedostává financí např. na nákup vánočních dárků a uzavřela pracovní poměr nebo DPČ či DPP a podepsala u zaměstnavatele prohlášení k dani z příjmu ze závislé činnosti, tak tato skutečnost vylučuje možnost paušální daně. Stejně tak by byly překážkou pro paušální daň příjmy (tedy skutečně inkasované částky) z kapitálového majetku, z nájmu nebo z ostatních příjmů, ale muselo by se jednat o zdanitelné příjmy a musela by je OSVČ obdržet do konce roku, podotkla Zuzana Rylová.

K paušální dani je nutné se přihlásit do 10. ledna

Kdo naopak letos v paušálním režimu nebyl a rád by do něj vstoupil od roku 2022, musí finančnímu úřadu podat oznámení o vstupu do paušálního režimu. Lhůta pro podání oznámení je do desátého dne rozhodného zdaňovacího období, tj. období, ve kterém poplatník vstupuje do paušálního režimu (tj. obecně do 10. ledna).

Jak oznámení podat

Oznámení o vstupu do paušálního režimu lze podat jen:

 • na tiskopisu vydaném ministerstvem financí,
 • na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah a uspořádání údajů shodné s tiskopisem ministerstva financí, nebo
 • datovou zprávou s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně učiněnou elektronicky způsoby podle daňového řádu.

V oznámení o vstupu do paušálního režimu je poplatník povinen kromě obecných náležitostí podání uvést své identifikační a kontaktní údaje, údaje o vstupu do paušálního režimu, údaje o důchodovém pojištění poplatníka a údaje o veřejném zdravotním pojištění poplatníka.

Kromě verze formuláře v PDF mohou OSVČ využít i webovou aplikaci finanční správy. Pozor na to, že formulář nelze poslat jen e-mailem bez elektronického podpisu jako u žádosti o kompenzační bonus. Oznámení je buď nutné podat osobně na podatelně či do sběrného boxu, poslat datovou schránkou, či s uznávaným elektronickým podpisem, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

Dokdy platit paušální daň

Paušální daň se platí na společný osobní daňový účet a je splatná do 20. dne zálohového období (kalendářního měsíce), na které se záloha platí. Předčíslí společného osobního daňového účtu bude 2866.


Zdroj: Podnikatel 20.12.2021 (06:02:00)